Zagospodarowanie placów budowy

Oferta skierowana do:
INWESTORA - który chce sprawnie i terminowo rozpocząć inwestycję bez oczekiwania na wyłonienie i pełną mobilizację zasobów firmy budowlanej lub projektanta, oraz szuka sposobu na optymalizację kosztów realizacji i przygotowania inwestycji;
GENERALNEGO WYKONAWCY - który poszukuje partnerów zorientowanych w gąszczu polskich przepisów budowlanych oraz warszawskich realiów, potrzebuje wsparcia przy opracowaniu projektów towarzyszących organizacji zaplecza budowy i pozyskanie uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, a przede wszystkim planuje korzystać z usług wielu podwykonawców na ograniczonym terenie placu budowy;
BIURA PROJEKTOWEGO - które działając pod silnym naporem napiętych terminów i szukając oszczędności zleci mniejsze opracowania podwykonawcom;

Oferta obejmuje:
Przygotowanie projektów zagospodarowania placu budowy w zakresie:

  • plan funkcjonowania budowy tj. podziału terenu na strefy robocze, magazynowe, socjalne, komunikacyjne
  • rozmieszczenie elementów zagospodarowania tj. bramy wjazdowe, wewnętrzne ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne oraz ich oznakowanie zgodnie z przepisami BHP, wyznaczenie miejsc parkingowych, przestrzeni do magazynowania i składowania materiałów i odpadów
  • rozprowadzenie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, oświetleniowych i teletechnicznych na terenie budowy
  • wytyczne odnośnie zabezpieczeń miejsc magazynowania i składowania materiałów i odpadów, w szczególności uznanych za niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne
  • wytyczne odnośnie zabezpieczenia terenu budowy, ciągów komunikacyjnych, stanowisk pracy również na wysokości powyżej 3 metrów, istniejącej zieleni oraz instalacji i  obiektów budowlanych zastanych przeznaczonych do pozostawienia
  • wytyczne do przyłączenia mediów tj.: wody, energii elektrycznej, telekomunikacji i odprowadzenia ścieków

Oferta może być rozszerzona o:

  • REALIZACJĘ PROJEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY i PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
  • projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej i pozyskania uzgodnień
  • projekty tymczasowe przyłączenia mediów na czas trwania budowy: wody, kanalizacji, elektryki, telekomunikacji w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej, pozyskania warunków przyłączeniowych i uzgodnienia projektu z dostawcą
  • kosztorysy i wyceny.

Oferta podstawowa obejmuje opracowywanie dokumentacji w języku polskim, ale istnieje możliwość jej rozszerzenia o tłumaczenie i wydanie dokumentacji w wybranych przez klienta językach.

Oferta będzie dopasowana do szczegółowych wymagań klienta i wymaga każdorazowo indywidualnej wyceny.