Moje doświadczenie

Uczestniczyłem w realizacji następujących projektów:

2014-13r.

Projekt budowlany oraz kompletny kosztorys inwestorski dla inwestycji północno wschodniego odcinka II linii Metra w Warszawie wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.

Pełniona funckja: Koordynator Projektu Budowlanego (KPB)

2014-13r.

Projekty budowlane i wykonawcze wewnętrznych instalacji sanitarnych w obiektach technologicznych i budynkach dla inwestycji budowy instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadów i osadów ściekowych w  Koninie.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

2013r.

Kosztorys inwestorski sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wody pitnej i technologicznej oraz instalacji sanitarnych w obiektach technologicznych i budynkach dla inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków w Bochni.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

2012r.

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych w obiektach technologicznych dla inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków w Swarzewie.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

2012r.

Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia drogi kołowania oraz płyty postojowej dla samolotów PPS-12 na lotnisku im. Fryderyka Chopina.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

2011r.

Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia tłoczni Goleniów dla inwestycji gazociągu wysokiego ciśnienia Szczecin-Lwówek.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

2012-09r.

Projekty budowlano-wykonawcze przebudowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla inwestycji centralnego odcinka II linii Metra w Warszawie w rejonie projektowanych stacji C11 'Świętokrzyska', C12 'Nowy Świat', C14 'Stadion' wraz z  uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.

Pełnione funckje: Asystent projektanta (AP)
Koordynator Projektów Wykonawczych (KPW)

2009r.

Kompletna dokumentacja projektowa i przetargowa dla inwestycji Uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w zlewni oczyszczalni ścieków Radocha w Katowicach, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

2009-08r.

Projekt budowlano-wykonawczy układu kolektorów przesyłowych dla ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy pod dnem Wisły do oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

2008r.

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wodociągowej oraz kanalizacji tłustej i sanitarnej w budynku zespołu szkół gastronomiczno-spożywczych w Olsztynie.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

2008r.

Projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia projektowanej drogi krajowej E67 w Suwałkach wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

Jako Koordynator Projektu Budowlanego (KPB) przebudowy sieci uzbrojenia terenu tj. wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektrycznych, telekomunikacyjnych, zajmowałem się:

 • nadzorem nad pozyskiwaniem i oceną warunków technicznych na przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanymi obiektami metra
 • nadzorem nad pozyskaniem niezbędnych zgód, uzgodnień i zezwoleń wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, m.in. uzgodnienie projektów przebudów sieci z gestorami, opinie ZUDP, uzgodnienia z inwestorami sąsiednich inwestycji, biurami i jednostkami miejskimi
 • przygotowanie harmonogramu prac projektowych i nadzór jego realizacji
 • nadzór i koordynacja pracy firmy realizującej obsługę geodezyjną
 • zapewnieniem ciągłości prac projektowych w ścisłej współpracy z branżami: architektoniczną, drogową, tunelowo-torową, konstrukcyjną, geodezyjną

Jako Koordynator Projektów Wykonawczych (KPW) przebudowy sieci uzbrojenia terenu tj. wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, elektrycznych, telekomunikacyjnych, zajmowałem się:

 • koordynacją nadzoru autorskiego nad realizacją projektów na budowie
 • koordynacją opracowywania projektów wykonawczych i budowlanych zamiennych
 • opracowaniem projektów etapowania robót budowlanych przebudowy sieci i realizacji obiektów metra
 • opracowaniem projektów wykonawczych zagospodarowania placów budowy

Jako Asystent Projektanta (AP) w dziale projektowania sieci i instalacji sanitarnych zajmowałem się prowadzeniem uzgodnień projektowych, przygotowaniem wniosków i pism formalnych, oraz przygotowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie:

 • wykonywanie rysunków i opisów technicznych w stopniu szczegółowości projektów budowlanych i wykonawczych
 • dobór i przygotowanie zestawienia materiałów
 • obliczeń hydraulicznych i doboru przewodów dla wody i ścieków, w tym spływu powierzchniowego wód opadowych
 • przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich w oparciu o KNR
 • przygotowanie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych i LICP
 • pozyskiwanie warunków technicznych
 • uzgodnień projektów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, m.in. opinii ZUDP